Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή PDF Εκτύπωση E-mail

ls1a

Το Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή είναι ένοπλο Σώμα ασφαλείας, στρατιωτικώς οργανωμένο, το ένστολο προσωπικό του οποίου έχει την ιδιότητα του στρατιωτικού, σύμφωνα με τον Στρατιωτικό Ποινικό Κώδικα (ΣΠΚ). Στο προσωπικό του εφαρμόζονται οι διατάξεις που αφορούν τα άλλα ένοπλα Σώματα καθώς και οι διατάξεις του άρθρου 129 του Κώδικα Προσωπικού Λιμενικού Σώματος, που κυρώθηκε με τον ν. 3079/2002 (ΦΕΚ 311 Α΄)

Ιστορία

Το 1919 ιδρύεται το Λιμενικό Σώμα. Ο ιδρυτικός νόμος είναι ο ν. 1753 του 1919 «Περί τροποποιήσεως του νόμου 816 και προσθήκης συναφών διατάξεων». Σημαντικότερη καινοτομία του νόμου αυτού είναι το άρθρο 3, το οποίο προβλέπει την σύσταση ιδίου Σώματος, του Λιμενικού, που αποτελείται από προσωπικό της Διεύθυνσης Εμπορικού Ναυτικού, της επιθεωρήσεως των υπηρεσιών αυτού, του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου και των Λιμενικών Αρχών.

Το άρθρο 3 του ως άνω νόμου αποτελεί την επίσημη ληξιαρχική πράξη γεννήσεως του Λιμενικού Σώματος. Την είχαν εμπνευστεί οι αείμνηστοι Γεώργιος Σάκαλης και Κωνσταντίνος Μπούκας.Ο νόμος προέβλεπε και τον τρόπο συγκρότησης του νεοσύστατου Σώματος. Για τον σκοπό αυτό, με διάταγμα, εξουσιοδότησε την μετάταξη από το Πολεμικό Ναυτικό στο Λιμενικό Σώμα εξήντα έξι (66) Αξιωματικών. Έτσι, το Λιμενικό Σώμα, πέντε (05) μήνες περίπου μετά την ίδρυσή του, είχε ήδη συγκροτηθεί και οργανωθεί, καλύπτοντας το σύνολο σχεδόν των θέσεων που είχε προβλέψει ο ν. 1753. Τα μεταταχθέντα στελέχη διέθεταν ικανή μόρφωση και γλωσσομάθεια και ήταν ειδικευμένα στα θέματα εμπορικής ναυτιλίας από την υπηρεσία τους στο τμήμα Εμπορικού Ναυτικού και στις Λιμενικές Αρχές και είχαν μόνοι τους αναλάβει την περιπέτεια της μετάταξης σε ένα νέο Σώμα με τον ζήλο του νέου, τον ενθουσιασμό του πρωτοπόρου και την εκ προϋποθέσεως στοργή για την Ελληνική Εμπορική Ναυτιλία, η διοίκηση της οποίας θα αποτελούσε στο εξής το αποκλειστικό έργο της επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας.

Οι περισσότεροι από αυτούς, όπως έχει καταγράψει η ιστορία, σταδιοδρόμησαν ευδόκιμα, ανήλθαν στις βαθμίδες της ιεραρχίας και προσέφεραν μέχρι τέλος της υπηρεσιακής τους ζωής σημαντικό έργο στην μεγάλη υπόθεση της ναυτιλίας μας.

Ευρετήριο Λιμενικών Αρχών

Ευρετήριο Προξενικών Λιμενικών Αρχών

Οργανόγραμμα

I.ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - ΟΡΓΑΝΑ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ - ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ
α) Αρχηγός Λιμενικού Σώματος -Ελληνικής Ακτοφυλακής
β) Επιτελικό Γραφείο Αρχηγού Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής
γ) Υπαρχηγός Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής
δ) Επιτελάρχης Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής
ε) Γενικός Επιθεωρητής Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής
στ) Γραφείο Επιτελάρχη Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής
ζ) Εκπρόσωπος Τύπου
II. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ
1. ΚΛΑΔΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
α. Διεύθυνση Σχεδιασμού-Επιχειρήσεων
β. Διεύθυνση Πλωτών και Χερσαίων Μέσων
γ. Διεύθυνση Ειδικών Μονάδων
δ. Διεύθυνση Εναέριων Μέσων
ε. Διεύθυνση Οπλισμού
2. ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
α. Διεύθυνση Προσωπικού
β. Διεύθυνση Εκπαίδευσης
γ. Διεύθυνση Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Νομοθεσίας
δ. Διεύθυνση Δημοσίων Σχέσεων
3. ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
α. Διεύθυνση Κτιριακών Υποδομών και Εποπτείας Εφοδιασμού
β. Διεύθυνση Πληροφορικής και Επικοινωνιών
γ. Διεύθυνση Τεχνικής Υποστήριξης Πλωτών - Χερσαίων Μέσων
δ. Διεύθυνση Οικονομικών - Συντονισμού και Παρακολούθησης Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων
ε. Διεύθυνση Προμηθειών
στ. Διεύθυνση Χρηματικού, Ελέγχου, Δαπανών και Ασφάλισης Προσωπικού
4. ΚΛΑΔΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
α. Διεύθυνση Κρατικής Ασφάλειας
β. Διεύθυνση Δημόσιας Ασφάλειας
γ. Διεύθυνση Προστασίας Θαλασσίων Συνόρων
δ. Διεύθυνση Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας
ε. Διεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών και Λαθρεμπορίου
5. ΚΛΑΔΟΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΑΞΗΣ
α. Διεύθυνση Γενικής Αστυνόμευσης και Κανονισμών Λιμένων
β. Διεύθυνση Ελέγχου Αλιείας
γ. Διεύθυνση Προστασίας Θαλασσίου Περιβάλλοντος
6. ΚΛΑΔΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΑΥΣΙΠΛΟΙΑΣ
α. Διεύθυνση Ασφάλειας Ναυσιπλοϊας
β. Διεύθυνση Έρευνας και Διάσωσης
γ. Διεύθυνση Παρακολούθησης Θαλάσσιας Κυκλοφορίας
δ. Διεύθυνση Ευρωπαϊκής Ένωσης και Διεθνών Οργανισμών
ε. Διεύθυνση Ελέγχου Πλοίων
III. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΣΕ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ - ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ
1. Γενική Επιθεώρηση Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής
2. Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων
3. Διεύθυνση Παλλαϊκής Άμυνας- Πολιτικής Σχεδίασης Έκτακτης Ανάγκης και Θαλασσίων Κρατικών Μεταφορών
4. Υπηρεσία Υγειονομικού
5. Σχολές Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής
α) Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικών
β) Σχολή Δοκίμων Υπαξιωματικών Λ.Σ.
γ) Σχολή Λιμενοφυλάκων
6. Υπηρεσία Εναέριων Μέσων (ΥΕΜ ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ)
7. Μονάδα Υποβρυχίων Αποστολών (ΜΥΑ ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ)
8. Κέντρο Εφοδιασμού (ΚΕΦ ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ)
9. Επισκευαστικές Βάσεις (ΕΒ/ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ)
10. Μονάδα Εσωτερικού Οικονομικού Ελέγχου
11. Υπηρεσία Συνδέσμων Διασωστών Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής (ΥΣ-Δ/ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ)
12. Υπηρεσία Μουσικής
IV. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ - ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ
1. ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ - ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ
α) Ανώτερος Διοικητής Νομού Αττικής, με έδρα τον Πειραιά, στον οποίο υπάγονται όλες οι Λιμενικές Αρχές του Νομού
Αττικής
β) Επιθεωρητής Βορείου Αιγαίου, με έδρα τον Πειραιά, στον οποίο υπάγονται οι 1η, 2η και 7η Περιφερειακές Διοικήσεις ΛΣ-
ΕΛ.ΑΚΤ
γ) Επιθεωρητής Νοτίου Αιγαίου, με έδρα τον Πειραιά, στον οποίο υπάγονται οι 3η, 4η και 8η Περιφερειακές Διοικήσεις ΛΣ
δ) Επιθεωρητής Δυτικής Ελλάδος και Ιονίων Νήσων, με έδρα τον Πειραιά, στον οποίο υπάγονται οι 5η και 6η Περιφερειακές
Διοικήσεις ΛΣ
2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ- ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ
α) 1η Περιφερειακή Διοίκηση ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ με έδρα την Καβάλα και περιοχή δικαιοδοσίας τους
Νομούς  Έβρου, Ροδόπης, Ξάνθης, Καβάλας, Λέσβου, Χίου.
β) 2η Περιφερειακή Διοίκηση ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ με έδρα τη Θεσσαλονίκη και περιοχή δικαιοδοσίας τους
Νομούς Θεσσαλονίκης, Χαλκιδικής, Ημαθίας, Πιερίας.
γ)  3η Περιφερειακή Διοίκηση ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ με έδρα την Κέρκυρα και περιοχή δικαιοδοσίας τους Νομούς Ζακύνθου,
Κεφαλληνίας, Λευκάδας, Πρέβεζας, Θεσπρωτίας, Κέρκυρας.
δ) 4η Περιφερειακή Διοίκηση ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ με έδρα το Βόλο και περιοχή δικαιοδοσίας τους Νομούς Λάρισας,
Μαγνησίας, Φθιώτιδας, Βόρειας Βοιωτίας, Εύβοιας.
ε) 5η Περιφερειακή Διοίκηση ΛΣ - ΕΛ ΑΚΤ με έδρα την Πάτρα και περιοχή δικαιοδοσίας τους Νομούς
Αχαϊας, Μεσσηνίας, Ηλείας, Κορίνθου, Αργολίδας, Αρκαδίας, Λακωνίας, Αιτωλοακαρνανίας, Φωκίδας,
Νότιας Βοιωτίας, συμπεριλαμβανομένης της Λιμενικής Αρχής Αντικύρων.
στ) 6η Περιφερειακή Διοίκηση ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ με έδρα τη Σύρο και περιοχή δικαιοδοσίας τους Νομούς Κυκλάδων και Σάμου.
ζ)  7η Περιφερειακή Διοίκηση ΛΣ - ΕΛ.ΑΚΤ με έδρα το Ηράκλειο και περιοχή δικαιοδοσίας τους Νομούς Χανίων,
Ρεθύμνου, Ηρακλείου, Λασιθίου.
η)  8η Περιφερειακή Διοίκηση ΛΣ - ΕΛ.ΑΚΤ με έδρα τη Ρόδο και περιοχή δικαιοδοσίας το Νομό Δωδεκανήσου.
3. ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 
α) Κεντρικά Λιμεναρχεία
β) Λιμεναρχεία
γ) Υπολιμεναρχεία
δ) Λιμενικοί Σταθμοί
4. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΩΝ

 

 

lnomothesia

limeniko soma

protectworld

Εικόνες

AEROPLANO [320X200].jpg
Powered by AlfaTech

Αναζήτηση

Εορτολόγιο

Τετάρτη
24
Ιανουαρίου
2018
Ανατ.: 05.42
Δύση: 17.36
Πρώτο Τέταρτο
Ξένης οσίας, Βαβύλα ιερομάρτυρος, Μακεδονίου
1827
Έλληνες επαναστάτες πολιορκούν την τουρκική φρουρά στο μοναστήρι του Αγίου Σπυρίδωνος.
1913
Το υδροπλάνο "Ναυτίλος" ρίχνει 4 χειροβομβίδες σε τουρκικό ναύσταθμο.

Πρωτοσέλιδα