Ο βουλευτής για την Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Ιονίων Νήσων. PDF Εκτύπωση E-mail
Παρασκευή, 06 Απρίλιος 2012 14:46
akadimia

Τις τελευταίες μέρες συζητείται έντονα το θέμα της λειτουργίας της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού.

Γνωρίζω και έχω κάνει επανειλημμένες συζητήσεις με το Διοικητή της Σχολής για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν εκπαιδευτές και εκπαιδευόμενοι. Γνωρίζω επίσης ότι έχει κατατεθεί στη Βουλή από τον αρμόδιο Υπουργό κ. Ρέππα το σχέδιο νόμου που αναφέρεται στην «αναδιοργάνωση Υπουργείων και νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου».
Το νομοσχέδιο αυτό δεν έχει εισαχθεί ακόμη για συζήτηση ούτε καν στην αρμόδια επιτροπή. Όμως πουθενά δεν αναφέρει το κλείσιμο σχολών Εμπορικού Ναυτικού. Απλά στην αναδιοργάνωση των υπηρεσιών Υπουργείων και Ν.Π.Δ.Δ., δημιουργείται υπό την εποπτεία της Γενικής Γραμματείας Ναυτιλίας και Λιμένων, Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ναυτικών με τρία τμήματα και συγκεκριμένες αρμοδιότητες για κάθε τμήμα (άρθρο 117 το οποίο σας επισυνάπτω για ενημέρωση σας).

Θεωρώ λοιπόν ότι έγινε παρεξήγηση του συγκεκριμένου άρθρου, που στο Τμήμα Προγραμματισμού, Κανονισμών και Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων δίδεται η αρμοδιότητα μελέτης ίδρυσης, κατάργησης, συγχώνευσης και χωροταξικής κατανομής των σχολών Ε.Ν. .Η αρμοδιότητα αυτή υπάρχει και σήμερα στη Γενική Γραμματεία Εμπορικής Ναυτιλίας.

Παρά ταύτα συναντήθηκα την Πέμπτη 5 Απριλίου στη Βουλή με την αρμόδια Υπουργό κα Άννα Διαμαντοπούλου η οποία με διαβεβαίωσε κατηγορηματικά ότι ουδέποτε στη σημερινή πολιτική ηγεσία του Υπουργείου υπήρξε κάποια τέτοια σκέψη, προγραμματισμός ή απόφαση. Αυτό επιβεβαιώνεται και από την παρουσία του κ. Στεφανόπουλου από τη Διεύθυνση Προμηθειών και Κτηριακών Εγκαταστάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ναυτιλίας, που μαζί με μηχανικό της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας και μηχανικό από τη Διεύθυνση Πολεοδομίας του Δήμου Κεφαλλονιάς παρουσία του Διευθυντή της Σχολής πραγματοποίησαν την Τετάρτη 4 Απριλίου αυτοψία για την εξακρίβωση ατελειών και τη σύνταξη μελέτης για την επισκευή, συντήρηση και βελτίωση των κτηριακών εγκαταστάσεων.

Είναι αδιανόητο λοιπόν το Υπουργείο να στέλνει μετά από παρεμβάσεις του Διευθυντή κ. Στουρνάρη και δικές μου κλιμάκιο με σκοπό την επισκευή-συντήρηση και βελτίωση των κτηριακών εγκαταστάσεων και από την άλλη να φέρεται ότι αποφάσισε να βάλει λουκέτο.

Τέλος, στα νησιά μας, που είναι ένας τόπος με πλούσια ναυτική παράδοση και προσφορά όχι μόνο δε θα πρέπει να κλείσει η Ναυτική σχολή, αλλά θα πρέπει όλοι μαζί φορείς και πολίτες με τις ενέργειες και τις προσπάθειες μας να επιβάλλουμε την μετατροπή της σε πρότυπη Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού με μόνιμο προσωπικό και εξοπλίζοντάς την ταυτόχρονα με τον καλύτερο υλικοτεχνικό εξοπλισμό.

Συνημμένο: άρθρο 117 ν/σ «αναδιοργάνωση Υπουργείων και νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου».


Από το Γραφείο Τύπου


ΣΠΥΡΟΣ ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ - ΙΘΑΚΗΣ (ΠΑΣΟΚ)


Άρθρο 117


Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ναυτικών


1.Η Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ναυτικών συγκροτείται από τα ακόλουθα Τμήματα:
α) Τμήμα Προγραμματισμού, Κανονισμών και Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων
β) Τμήμα Οργάνωσης και Λειτουργίας Σχολών Εμπορικού Ναυτικού
γ) Τμήμα Αποδεικτικών Ναυτικής Ικανότητας και Επιμόρφωσης και Μετεκπαίδευσης Ναυτικών
2. Το Τμήμα Προγραμματισμού, Κανονισμών και Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
2.1. Τη μελέτη των συστημάτων ναυτικής εκπαίδευσης άλλων ναυτιλιακών χωρών και την εισήγηση μέτρων για την οργάνωση, βελτίωση και εκσυγχρονισμό της βασικής εκπαίδευσης των σπουδαστών καθώς και της μετεκπαίδευσης και επιμόρφωσης των ναυτικών, με ανάλογη προσαρμογή στις διεθνείς απαιτήσεις.
2.2. Τη  μελέτη ίδρυσης, κατάργησης, συγχώνευσης και χωροταξικής  κατανομής των σχολών Ε.Ν.
2.3. Την επεξεργασία στοιχείων για την είσοδο, εξέλιξη, και έξοδο από το ναυτικό επάγγελμα των στελεχών Ε.Ν. και των υποκειμένων σε εκπαίδευση και εξετάσεις κατωτέρων πληρωμάτων και τον προγραμματισμό και λήψη μέτρων για την κάλυψη των αναγκών της ναυτιλίας σε προσωπικό.
2.4. Την κατάρτιση κανονισμών λειτουργίας και προγραμμάτων εκπαίδευσης των δημοσίων σχολών Ε.Ν. και την παροχή σχετικών οδηγιών.
2.5. Την επιλογή ή έκδοση, την αναμόρφωση και τον εκσυγχρονισμό των εκπαιδευτικών κειμένων, βιβλίων και βοηθημάτων για τα  διδασκόμενα στις σχολές και στα κέντρα μαθήματα.
2.6. Τη διατύπωση προτάσεων σύστασης των αναγκαίων θέσεων του διοικητικού, εκπαιδευτικού και βοηθητικού προσωπικού των σχολών Ε.Ν.
2.7. Τον καθορισμό των προϋποθέσεων εισαγωγής στις σχολές Ε.Ν.
2.8. Την εισήγηση επιμόρφωσης του εκπαιδευτικού προσωπικού σε συνεργασία με την αρμόδια Δ/νση.
29. Το χειρισμό των θεμάτων ισοτιμιών τίτλων σπουδών – ναυτικών σχολών εξωτ


3. Το Τμήμα Οργάνωσης και Λειτουργίας Σχολών Εμπορικού Ναυτικού έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
3.1   Τη μελέτη και υλοποίηση μέτρων που αποσκοπούν στην προσέλκυση νέων στις παραγωγικές σχολές Ε.Ν. και στην προβολή του θεσμού της Ναυτικής Εκπαίδευσης.
3.2   Τη μέριμνα για την εισαγωγή, κατανομή και μετεγγραφή σπουδαστών και μαθητών στις διάφορες μονάδες της δημόσιας και ιδιωτικής Ναυτικής Εκπαίδευσης.
3.3   Την εποπτεία και ο έλεγχος της αποδοτικής και αποτελεσματικής λειτουργίας των σχολών, της τήρησης των Κανονισμών Εκπαίδευσης και Εσωτερικής Υπηρεσίας και της εφαρμογής των ωρολογίων και αναλυτικών προγραμμάτων.
3.4   Τη εισήγηση μέτρων βελτίωσης της ενδιαίτησης, ψυχαγωγίας, κοινωνικών εκδηλώσεων και γενικότερα της διαβίωσης των σπουδαστών και μαθητών.
3.5   Τη διενέργεια τακτικών και έκτακτων εκπαιδευτικών επιθεωρήσεων.
3.6   Τον προγραμματισμό και τη διαδικασία εκτέλεσης των εκπαιδευτικών ταξιδιών σε συνεργασία με τις εφοπλιστικές ενώσεις.
3.7   Την τήρηση Δυναμολογίου σπουδαστών των σχολών Ε.Ν.
3.8   Τη θεώρηση και τον έλεγχο των υπηρεσιακών βιβλίων, εντύπων, τίτλων σπουδών, και πιστοποιητικών που εκδίδονται από τις ιδιωτικές σχολές Ε.Ν.
3.9   Τον έλεγχο του εκπαιδευτικού προσωπικού, του κτηριολογικού, τεχνολογικού και εκπαιδευτικού εξοπλισμού των ιδιωτικών σχολών Ε.Ν.
3.10   Τη διενέργεια και ομαλή διεξαγωγή, πτυχιακών και προαγωγικών εξετάσεων από τις ιδιωτικές σχολικές μονάδες.
3.11   Τη φύλαξη του αρχείου των ιδιωτικών σχολών που διέκοψαν την λειτουργία  τους και την έκδοση πιστοποιητικών και βεβαιώσεων.
3.12   Την κατάρτιση, τροποποίηση και εκτέλεση του προϋπολογισμού Κεφαλαίου Ναυτικής Εκπαίδευσης (ΚΝΕ).
3.13   Τη μέριμνα για την σύσταση στο ΥΠΑΑΝ  και στις δημόσιες σχολές Ε.Ν. παγίων προκαταβολών από το Κεφάλαιο Ναυτικής Εκπαίδευσης (ΚΝΕ).
3.14   Το χειρισμό θεμάτων που αφορούν στις επιδοτήσεις σπουδαστών.
3.15   Τον προγραμματισμό των αναγκαίων ειδών εκπαιδευτικού και τεχνολογικού εξοπλισμού των ΑΕΝ, τη συνδρομή στην εκπόνηση τεχνοοικονομικών προδιαγραφών, την παρακολούθηση της πραγματοποίησης των προμηθειών και τη μέριμνα για την διάθεση των ειδών και την απογραφή τους.
3.16   Τη σύνταξη και παρακολούθηση της εκτέλεσης προγραμμάτων ναυτικής εκπαίδευσης, τα οποία χρηματοδοτούνται από την Ε.Ε.

4. Το Τμήμα Αποδεικτικών Ναυτικής Ικανότητας και Επιμόρφωσης και Μετεκπαίδευσης Ναυτικών έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
4.1   Τη συγκέντρωση στοιχείων σε εθνικό και διεθνές επίπεδο και τη μελέτη και εισήγηση μέτρων που αφορούν τις προϋποθέσεις, τα προσόντα και τη διαδικασία απόκτησης των αποδεικτικών ναυτικής ικανότητας  καθώς και την καθιέρωση νέων αποδεικτικών.
4.2   Την έκδοση αποδεικτικών, πιστοποιητικών, βεβαιώσεων και αντιγράφων  ναυτικής ικανότητας.
4.3   Την τήρηση ατομικών φακέλων, μητρώων, ονομαστικών ευρετηρίων και συναφών στοιχείων των κατόχων αποδεικτικών ναυτικής ικανότητας και τη συνεχή ενημέρωση αυτών.
4.4   Την έκδοση πιστοποιητικών σύμφωνα με την STCW.
4.5   Τη μέριμνα για την διενέργεια εξετάσεων για την απόκτηση των αποδεικτικών ναυτικής ικανότητας.
4.6   Τον καθορισμό των εξεταστικών περιόδων για την χορήγηση των αποδεικτικών ναυτικής ικανότητας .
4.7   Την συγκρότηση των εξεταστικών επιτροπών, τη διεξαγωγή των εξετάσεων και την έκδοση και επικύρωση των αποτελεσμάτων .
4.8   Την παρακολούθηση εργασιών διεθνών οργανισμών και τη συνεργασία με φορείς εσωτερικού και εξωτερικού σε θέματα χορήγησης αποδεικτικών ναυτικής ικανότητας.
4.9   Τον καθορισμό των παρεχόμενων δικαιωμάτων εργασίας στους κατόχους αποδεικτικών ναυτικής ικανότητας σε συνεργασία με την Διεύθυνση Ναυτικής Εργασίας.
4.10   Την αναγνώριση ξένων διπλωμάτων των υπηρετούντων σε ελληνικά πλοία.
4.11   Τη λειτουργία και διατήρηση συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας της Διεύθυνσης και των δημόσιων σχολών Ε.Ν.
4.12   Την είσπραξη και απόδοση στο Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο (ΝΑΤ) των χρηματικών ποσών από την διάθεση διατιμημένων εντύπων και ενσήμων, την τήρηση και παρακολούθηση όλων των λογιστικών βιβλίων και παραστατικών και τη  διαχείριση λοιπών εσόδων.

5. Στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ναυτικών  προΐσταται υπάλληλος Κατηγορίας ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού ή ΠΕ Διοικητικού ή ΠΕ Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού ή Εκπαιδευτικός Ναυτικής Εκπαίδευσης.
6. Στα Τμήματα Προγραμματισμού, Κανονισμών και Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Οργάνωσης καθώς και Λειτουργίας Σχολών Εμπορικού Ναυτικού της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Ναυτικών προΐσταται υπάλληλος Κατηγορίας ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού ή ΠΕ Διοικητικού ή ΠΕ Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού ή Εκπαιδευτικός Ναυτικής Εκπαίδευσης.
0. η σρότηση του Συμβουλίου Ναυτικής Εκπαίδευσης (ΣΝΕ) και τη ρύθμιση θεμάτων
7. Στο Τμήμα Αποδεικτικών Ναυτικής Ικανότητας και Επιμόρφωσης και Μετεκπαίδευσης Ναυτικών προΐσταται υπάλληλος Κατηγορίας ΠΕ Κλάδου Διοικητικού – Οικονομικού ή ΠΕ Διοικητικού ή ΠΕ Οικονομικού ή ΤΕ Κλάδου Διοικητικού – Λογιστικού και εν ελλείψει, ΔΕ Κλάδου Διοικητικών Γραμματέων.
8.  Στις Σχολές Εμπορικού Ναυτικού, που αποτελούν Περιφερειακές Υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Ναυτιλίας και Λιμένων και εποπτεύονται ως προς τη λειτουργία τους από τη Διεύθυνση Ναυτικής Εργασίας και Εκπαίδευσης Ναυτικών, ανήκουν:
8.1.  Οι Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού Ασπροπύργου Πλοιάρχων/Μηχανικών, Μακεδονίας Πλοιάρχων/ Μηχανικών, Χανίων Πλοιάρχων/Μηχανικών, Χίου Μηχανικών. Οινουσσών Πλοιάρχων, Ηπείρου Μηχανικών, Κεφαλληνίας Πλοιάρχων, Σύρου Πλοιάρχων, Ύδρας Πλοιάρχων.
( επισήμανση: Κατά τα διατάξεις του Ν. 2638/1998, με π.,δ. ύστερα από πρόταση του αρμόδιου Υπουργού – ΑΑΝ- μπορούν να καταργούνται, συγχωνεύονται ή να ιδρύονται νέες Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού).
8.2. Η Σχολή Θαλαμηπόλων.
8.3. Οι Δημόσιες Σχολές Σωστικών Πυροσβεστικών Μέσων Ασπροπύργου και Μακεδονίας.
8.4. Τα Κέντρα Επιμόρφωσης Στελεχών Εμπορικού Ναυτικού Πλοιάρχων/Μηχανικών και Ραδιοτηλεγραφητών/Ραδιοεπικοινωνιών.
9.  Οι ως άνω Σχολές Εμπορικού Ναυτικού λειτουργούν κατά τις κείμενες διατάξεις και κατά τους Κανονισμούς Λειτουργίας τους. 

lnomothesia

limeniko soma

protectworld